fbpx

Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej digitálního obsahu na webu www.burkertova.cz

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
 
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup ebooků (elektronických knih), webinářů, online kurzů, online právních průvodců, vzorových právních dokumentů a dalších digitálních produktů či digitálního obsahu (dále vše společně označováno i jako „digitální obsah“ nebo „produkty“) přes webové rozhraní www.burkertova.cz (na stránku je odkazováno také z domén www.dobra-advokatka.cz a www.dobraadvokatka.cz – zkráceně budu používat pouze doménu www.burkertova.cz).
 
2. Nákup produktů probíhá na základě smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Proces uzavírání smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran smlouvy. Ujednání, která jsou ve smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.burkertova.cz souvisí.
 
3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“, „Koupit“, „Objednávka zavazující k platbě“, „Objednávám s povinností platby“ či obdobné tlačítko, směřující ke koupi produktu (dále jen tlačítko „Odeslat“), mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.
 
4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:
 
Obsah VOP:
I.         Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
II.        Důležité pojmy (definice)
III.      Objednávka a uzavření smlouvy
IV.     Cena produktů a platba
V.       Dodací podmínky
VI.      Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, odpovědnost, ochrana autorských práv
VII.    Odstoupení od smlouvy
VIII.   Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
IX.      Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
X.       Závěrečná ustanovení
 
 
II. Důležité pojmy (definice)
 
1. POSKYTOVATEL.
Poskytovatelem je: JUDr. Eva Burkertová, Ph.D.
IČ: 02483769
S místem podnikání: Kaplická 1037/12, Praha 4 pro výkon advokacie
a místem podnikání: Baarova 16/37, 140 00, Praha 4 - Michle pro živnostenské oprávnění.
Zapsaná v ČAK pod číslem 15473 a zapsaná v živnostenském rejstříku.
Kontaktní telefon: 777814469
Adresa pro doručování elektronické pošty: info@burkertova.cz
ID datové schránky 57ha5h4.
 
2. UŽIVATEL. Uživatelem je ten, kdo se mnou jako poskytovatelem uzavře smlouvu a tím si ode mě koupí produkt. Uživatelem může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.
 
3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. 
 
4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to smlouva, ve které jako uživatel vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než uživatel, který není spotřebitelem. Současně má poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému uživateli a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li uživatelem jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
 
5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se poskytovatel a uživatel museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 
6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi uživatelem a poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“), zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a v případech, kdy je uživatelem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 
7. PRODUKT. Produktem se rozumí ebook (elektronická kniha), webinář, online kurz, online právních průvodce, vzorové právní dokumenty a další digitální produkty či digitální obsah, který je předmětem smlouvy. Produkt může být buď úplatný (kdy cena představuje moji odměnu za zpřístupnění), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto ceny mi poskytujete své osobní údaje).
 
8. SMLOUVA. Smlouva o poskytování digitálního obsahu, která je uzavírána mezi mnou jako poskytovatelem a vámi jako uživatelem a jejímž obsahem je má povinnost zpřístupnit vám produkt k užívání pro vaši vlastní potřebu a vaše povinnost zaplatit mi cenu nebo poskytnout mi své osobní údaje. Smlouvu tvoří vaše objednávka, mé potvrzení objednávky a tyto VOP. Je uzavírána v českém jazyce, archivuji ji v elektronické podobě a vám jako uživateli není přístupná.
 
III. Objednávka a uzavření smlouvy
 
1. Uživatel objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře. Vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář je vaším návrhem na uzavření smlouvy.
 
2. POPIS PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je uveden popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, jaká je jejich cena, kdy a na jak dlouho budou zpřístupněny apod. Je zde i popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy. Jako poskytovatel nejsem povinna uzavřít smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 
3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako uživatel vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady a v případě možnosti výběru více produktů vyberete označením (zakliknutím) vybraný produkt nebo produkty.
Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti.
Jako poskytovatel se spoléhám na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce a nenesu odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje.
Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“, „Koupit“, „Objednávka zavazující k platbě“ „Objednat s povinností platby“ či tlačítko s podobným zněním. Stisknutím takového tlačítka je vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím jste učinili závaznou objednávku produktu.
O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné e-mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je smlouva uzavřena. E-mail potvrzující přijetí objednávky představuje rovněž potvrzení o uzavřené smlouvě.
V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.
Obsahem smlouvy je moje povinnost vám zpřístupnit objednaný produkt k užívání pro vaši vlastní potřebu a vaše povinnost zaplatit mi cenu nebo mi poskytnout své osobní údaje.
 
5. RECENZE NA WEBU A SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH. Jakékoli hodnocení produktů nebo mě jako poskytovatele (recenze), které je uvedeno na mém webu nebo sociálních sítích, které spravuji, pochází od osoby, které byl produkt skutečně zpřístupněn nebo které jsem poskytla právní služby. Jako poskytovatel mám přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé produkty zpřístupněny i o svých klientech, a v případě pochybností nahlédnu do své evidence potvrzených objednávek nebo přehledu svých klientů, zda dané osobě, která mi recenzi poskytla, byl produkt skutečně zpřístupněn nebo právní služby poskytnuty. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na webu a sociálních sítích nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou mi poskytnuty, ale vybírám ty, které zveřejním.
 
6. AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU. Digitální obsah produktu vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření smlouvy, která vám nebude aktualizována. Jako uživatel berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, že po zpřístupnění digitálního obsahu vám nebudu poskytovat jeho aktualizace. Pokud je poskytování aktualizací digitálního obsahu součástí produktu, je tato skutečnost u konkrétního produktu výslovně uvedena, včetně garantované doby a způsobu poskytování aktualizací.

Obsah členské sekce jsem oprávněna měnit a upravovat, bude-li to vhodné z důvodu změny zákona, nové judikatury, zpřehlednění či zpřesnění obsahu produktu (zejména průvodce, kurzu, vzoru), vylepšení uživatelského rozhraní apod. Tyto změny budou prováděny pro vylepšení produktu a budou bez dodatečných nákladů pro váš jako uživatele.
 
IV. Cena produktů a platba
 
1. CENA PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.  Pokud je uvedena akční/snížená cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční/snížená cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. před tím, než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je proto již konečnou cenou.
 
2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 
3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.
 
4. Pokud by v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany došlo ke změně ceny produktu uvedené na webu, platí cena uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 
4. ZPŮSOB PLATBY. Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
- Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, resp. zálohovou fakturu či fakturu, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.
- Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned).
- Prostřednictvím služeb ApplePay, GooglePay (platba se provede ihned),
- Online bankovním převodem (platba se provede ihned).
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., IČ 279 24 505 ((https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana), která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
ComGate Payments, a.s., a ze strany této společnosti mi nejsou předávány. Svůj dotaz k těmto platebním metodám můžete směřovat přímo na společnost ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267.
Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Cena se hradí v korunách českých.
 
5. SPLATNOST CENY.
V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky (tedy od uzavření smlouvy). Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře či faktuře. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. V případě online platby kartou nebo rychlým bankovním převodem je cena splatná bezprostředně po uzavření smlouvy.
O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, resp. fakturu, kterou u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.
Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
Cenu není možné platit formou splátkového kalendáře, není-li na webu u příslušného produktu výslovně uvedeno jinak.
 
V. Dodací podmínky
 
1. ZPŮSOB DODÁNÍ
Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.
Digitální obsah webináře vám bude zpřístupněn po zaplacení ceny zasláním odkazu na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.
Digitální obsah vzorového právního dokumentu vám bude po zaplacení ceny zpřístupněn ve formátu .doc/.docx zasláním na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah otevřít nebo stáhnout, případně jako příloha e-mailu.
Při koupi on-line kurzu nebo online právního průvodce (dále také jen „online kurz“) vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní (vstup do členské sekce na webu) a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz/průvodce otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášenou dobu. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz/průvodce) dodán zpřístupněním členské sekce.
Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle zveřejněného harmonogramu.
Online kurz může probíhat rovněž formou zasílání jednotlivých videí či textů přímo na Vámi uvedený email. V takovém případě nebudou zasílány přístupové údaje do členských sekcí.
Online kurz může probíhat rovněž v uzavřené facebookové skupině. V takovém případě Vám bude zaslán odkaz na vstup do skupiny a po ověření, že do skupiny vstupuje vy jako uživatel, vám bude členství schváleno. Videa a texty vám budou v takovém případě budou zpřístupněny přímo v této facebookové skupině.
Není-li u konkrétního on-line kurzu/průvodce uvedeno jinak, bude obsah kurzu přístupný jeden rok ode dne začátku kurzu nebo ode dne zakoupení, pokud je kurz/průvodce zpřístupněn okamžikem zaplacení kupní ceny.
Obsah digitálních produktů zdarma (typicky webinář, minikurzu, miniseriál, výzva apod.) je dostupný pouze po dobu uvedenou v pozvánce k tomuto produktu a není-li tam uvedeno jinak, pouze po dobu trvání tohoto produktu zdarma (tzn. pouze v den konání tohoto produktu).
 
2. DODACÍ LHŮTA. V případě, že cenu produktu platíte bankovním převodem na můj účet, bude Vám digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání ceny na můj bankovní účet. V případě online platby kartou nebo rychlým bankovním převodem vám bude digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby. Výjimkou je pouze výše uvedená situace, kdy je digitální obsah zpřístupněn pro všechny přihlášené ve stejný den.
 
3. Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
 
4. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .pdf, .doc, .docx (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP) a abyste měli možnost přehrávat audio soubory a videa se zvukem. K přístupu potřebujete připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránkou udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy. Budou-li součástí kurzu videohovory, bude nutné mít nainstalovaný příslušný program (např. Zoom, Google Meets apod.). Pokud bude produkt probíhat ve facebookové skupině, bude nutné mít zřízený účet na Facebooku. Ve facebookové skupině také probíhá skupinová podpora k online kurzům/ průvodcům.
Za propojení digitálního obsahu produktu s vaším digitálním prostředím nesete odpovědnosti vy jako uživatel.
 
VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, odpovědnost, ochrana autorských práv
 
1. Digitální obsah zasílám a zpřístupňuji pouze vám, jako uživateli, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn nebo přijetím do uzavřené facebookové skupiny. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc/.docx a pdf. a s videi a audio soubory. K přehrání obsahu on-line kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio a video přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 
2. ODPOVĚDNOST. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí, zkušeností a praxe. Jedná se zejména o návody, rady, vzory, vysvětlení a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci ani právní zastupování. Potřebujete-li osobní konzultaci či právní zastupování, využijte mých advokátních služeb. Mé digitální produkty nejsou výkonem advokacie.
 
3. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV. Digitální obsah je produktem duševního vlastnictví, jehož autorkou jsem já jako poskytovatel. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. V případě porušení autorských práv jsem oprávněna vám digitální obsah znepřístupnit. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.
 
4. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu, který probíhá v členské sekci, obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako uživatel se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv. Obdobné se použije v případě, že kurz probíhá formou zasílání e-mailů s videi, audio či texty nebo pokud probíhá ve facebookové skupině.
 
VII. Odstoupení od smlouvy
 
1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření smlouvy. Objednáním a zaplacením produktu výslovně souhlasíte s tím, že vám produkt (digitální obsah) bude dodán bezprostředně, resp. do 3 pracovních dnů po provedení úhrady. Pokud vám na základě tohoto vašeho souhlasu bude produkt dodán během 14 dní od uzavření smlouvy, pak podle § 1837 písm. l) NOZ nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz. Máte právo od smlouvy odstoupit pouze v případech, kdy to NOZ umožňuje pro vady produktu (pro rozpor se smlouvou) – viz níže v čl. VIII. VOP nebo pro jiné podstatné porušení mých povinností ze smlouvy.
 
2. V případě, že produkt nebude během 14 dní od uzavření smlouvy dodán a jste-li spotřebitelem, pak během této 14denní lhůty (ještě předtím, než bude produkt dodán), můžete od smlouvy i bez udání důvodů odstoupit (§ 1829 NOZ).  Odstoupit lze vyplněním formuláře, který naleznete níže pod těmito VOZ, anebo můžete odstoupení poslat i přímo v textu e-mailu zaslaného na moji kontaktní adresu nebo klasickým dopisem zaslaným na moji adresu (pokud budete odstoupení posílat poštou, prosím informujte mne telefonicky či emailem, abychom vše co nejvíce urychlili). V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Přiložte, prosím, pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za produkt. Cena vám pak bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem vám cena může být vrácena jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit a pokud vám tím nevzniknou další náklady. Případné náklady spojené s odstoupením od smlouvy (např. poštovné) nesete ze zákona vy.
 
3. Jako uživatel můžete od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako poskytovatel jsem oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností ze smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany uživatele nedošlo k úhradě ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, smlouva se uplynutím této lhůty ruší bez nutnosti odstoupení. V případě odstoupení od smlouvy jsem oprávněna vám okamžitě zrušit přístup do členské sekce či vám jinak digitální obsah produktu znepřístupnit a také požadovat náhradu škody, pokud mi z porušení vašich povinností vznikla.
 
4. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit, resp. jsem oprávněna vám okamžitě zrušit přístup k bonusu. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě ceny, v případě online kurzů, které začínají až v konkrétní den pak až po tomto konkrétním dni.
 
5. Jako poskytovatel mám právo odstoupit od smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě vám bude cena vrácena do 7 dnů od odstoupení od smlouvy, nedohodneme-li se výslovně na použití platby na jiný produkt dle vašeho výběru. Cena vám bude vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nedohodneme-li se výslovně jinak.
 
VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
 
1. V případě, že produkt není ve shodě se smlouvou, máte práva z vadného plnění. Práva vznikající z vadného plnění a práva ze záruky se řídí platnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
2. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu. Rovněž neodpovídám za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě, že vaše vybavení nesplňuje podmínky uvedené v těchto VOP. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.
 
3. Po zpřístupnění produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost digitálního obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Pokud vám nebyl produkt (resp. u online kurzu přístupové údaje či jiné zpřístupnění) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“, „nevyžádaná pošta“ nebo „spam“ ve vašem e-mailu. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete, kontaktujte mě, abych mohla provést nápravu, případně následně uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
 
4. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu info@burkertova.cz, datovou schránkou nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud reklamaci uplatníte e-mailem – je to rychlejší a nejflexibilnější varianta.  Prosím přiložte k reklamaci fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.
 
IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 
1. Máte-li k uzavřené smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo ještě lépe na elektronické adrese info@burkertova.cz.
 
2. Podnikám na základě osvědčení České advokátní komory a jsem zapsaná v seznamu advokátů. Mám rovněž platné živnostenského oprávnění. Kontrolním orgánem je tedy jak Česká advokátní komora, tak příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 
3. Případný spor mezi mnou jako poskytovatel a vámi jako uživatelem bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud jste spotřebitel a z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi námi spor, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce (coi.cz). Jako spotřebitel můžete využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
4. Uvádím, že jako advokátka dodržuji kodexy chování vyplývající pro mne z advokátních předpisů (dostupné na www.cak.cz) (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).
 
X. Závěrečná ustanovení
 
1. Tyto VOP jsou zveřejněny na webu. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes webové rozhraní stvrzujete, že vám je obsah VOP znám a že s ním souhlasíte. Jste-li spotřebitel, tyto VOP Vám rovněž zašlu jako přílohu e-mailu potvrzujícího vaši objednávku.
 
2. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností poskytovatele a uživatele ze smlouvy vyplývající.
 
3. Zásady ochrany osobních údajů jsou řešeny samostatným dokumentem, který naleznete na https://burkertova.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.
 
4. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, pro uživatele však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
 
5. Tyto VOP jsou účinné od 17. 1. 2023.
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy
 
 
Oznámení o odstoupení od smlouvy
 
Adresát:   
JUDr. Eva Burkertová, Ph.D., IČ 02483769
Baarova 16/37
140 00 Praha 4 – Michle
info@burkertova.cz
777814469
 
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):
 
 
Datum objednání (*)/datum obdržení (*):
 
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):
 
Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):
Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz:
 
 
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):
 
Datum:
 
 
 
(*) Nehodící se škrtněte